Solna VBK:s Covid 19 strategi

Coronastrategi för träning och matcher i Solnahallen – Solna VBK. Säsongen 2020/21

Tillsammans ska vi hjälpas åt att förhindra smittspridning när vi utövar volleyboll under träning och match i Solna VBK:s regi. Vi följer Folkhälsomyndighetens-, RF:s– och Svenska Volleybollförbundets riktlinjer när det gäller aktiviteter i samband med idrott.

  1. Kom bara till träning och match om du är fullt frisk. Vid minsta symptom, stanna hemma. Detta kan rädda liv och är det absolut viktigaste att följa.
  2. Byt om och duscha hemma. Undvik att samlas för många i omklädningsrummen
  3. Alla bör tvätta händerna/sprita händerna innan och efter träningen. Flaskor med handsprit finns i Solnahallens förråd och kan tas med ut till respektive plan. Dela aldrig vattenflaskor med varandra.
  4. B-hallen har två entrédörrar. Använd båda vid in- och utgång. Var och en ansvarar att distansering hålls vid passering. Det gäller även andra träningslokaler som vi hyr.
  5. Är du tidig? Vänta utanför hallen tills det är dags för ditt lags träning/match.
  6. Skulle någon övning under träningen kännas obekväm på grund av närhet. Avstå och prata med tränaren.
  7. Efter avslutad match tackar vi motståndarna med en applåd vid tremeterslinjen. Undvik handslag framme vid nätet. Lagkaptenen ansvarar för att informera motståndarlaget om våra rutiner.
  8. Vi tillåter publik i Solnahallens B-hall på uppställda stolar med 2 meters avstånd. I övriga hallar även där 2 meters avstånd mellan publik
  9. Resor till och från träning och matcher ska ske på ett så säkert sätt som möjligt för den enskilda individen såsom för laget.
  10. Alla måste själv tänka på att hålla avstånd och ansvara för sitt eget och andras välmående genom att följa dessa råd.

Styrelsen Solna VBK

In English

Corona strategy for training and matches in Solnahallen – Solna VBK. The 2020/21 season

Together, we are responsible to prevent the spread of the Corona infection when we practice volleyball, during training and matches. We follow the guidelines of the Public Health Agency, RF and the Swedish Volleyball Association regarding activities in connection with sports.

Only come to training and matches if you are fully healthy. At the slightest symptom, stay home. This could be lifesaving and do not ignore.

2. Change clothes and shower at home. Avoid gathering too many in the locker rooms.

3. Everyone should wash / spray their hands before and after training. Bottles with denat alcohol are available in Solnahallen’s storage and can be taken out to the respective court. Don´t ever share water bottles.

4. The B-hall has two entrance doors. Use both at entering and exit. Everyone is responsible for keeping distance when passing. This is also applicated in other training facilities.

5. Are you early? Wait outside the hall until it’s time for your team’s training.

6. Should any exercises during training feel uncomfortable due to proximity. Refrain from it and talk to the coach.

7. At the end of the match, we thank the opponents with a round of applause at the three meter line. Avoid handshakes at the net. The team captain is responsible for informing the opposing team about our routines.

8. We allow audience in Solnahallen and our other facilities. with 2 meters distance.

9. Travelling to training and matches should be at safest possible level for you and the team.

9. Everyone must think of keeping their distance and being responsible for their own and the teams well-being by following these guidelines.

The Board of Solna VBK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.