Solna VBK öppnar upp träningarna för ungdomar födda 2002 och senare

Regeringen beslutade den 4 februari att lätta på restriktionerna för barn och ungdomar födda 2002-2004, dvs gymnasieelever. De tillåts nu också att utöva sin idrott inomhus på ett smittsäkert sätt.

Barn födda 2001 och äldre vuxna tillåts INTE att bedriva någon inomhusträning, restriktionen här har flyttats fram till och med söndag den 21 februari. Utomhusträning är dock fortfarande tillåten.

Fortfarande gäller de allmänna råden som ska följas av Solna VBK:s spelare och tränare och ur ett smittsäkert perspektiv. Vad detta innebär och vilka träningstider kommuniceras direkt till aktuella lag.

– Solna Stad har inga omklädningsrum öppna för föreningslivet (skolan undantagen).
– Föräldrar ombeds att stanna utanför våra anläggningar. Endast spelare, ledare och personal är tillåtna.
– Max antal utövare som får vara i respektive anläggning är skyltat på ytterdörrar, (skolan undantagen).

Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd gäller sedan den 14 december 2020. De allmänna råden tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus.

Vad gäller seriespel under vårsäsongen 2021 vet vi inte i nuläget men uppdaterar den här informationen så fort vi vet.

Vi har alla ett personligt ansvar för att bidra till att begränsa smittspridningen. Pandemin är inte över och vi behöver hålla i och hålla ut för att inte fler ska insjukna, för att skydda personer i riskgrupper och för att fler inte ska behövas vårdas på sjukhus.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.
In English:

On 4 February, the government decided to ease the restrictions for children and young people born in 2002-2004, ie upper secondary school students. They are now also allowed to practice their sport indoors in an infectious manner.

Children born in 2001 and older adults are NOT allowed to do any indoor training, the restriction here has been moved until and including Sunday 21 February. However, outdoor training is still allowed.

The general advice that must be followed by Solna VBK’s players and coaches and from an infectious perspective still applies. What this means and what training times are communicated directly to current teams.

  • The City of Solna has no changing rooms open for association life (school excluded).
  • Parents are asked to stay outside our facilities. Only players, leaders and staff are allowed.
  • The maximum number of practitioners who may be in each facility is signposted on exterior doors, (school excluded).

The Swedish Public Health Agency’s regulations and general guidelines have been in force since 14 December 2020. The general guidelines allow infection-proof training for everyone, if possible outdoors.

As for league games during the spring season 2021, we do not know at the moment but will update this information as soon as we know.

We all have a personal responsibility to help limit the spread of infection. The pandemic is not over and we need to persevere and persevere so that more people do not fall ill, to protect people in risk groups and so that more people do not have to be cared for in hospitals.


Läs mer på RF:s hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.